algebraic thinking
The Handshake Problem · pdf · docx · student work (doc) · student work (pdf) (Nov 2017)